UA EN

Переглянути

Вимоги до статей

Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

 • прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів) – повністю, без скорочень, вчене звання, вчена ступінь, точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), робоча та домашня поштові адреси з індексами, електронна адреса (дуже бажано особиста, а не кафедральна), робочий, домашній та мобільний номери телефонів, основні наукові інтереси (найчастіше – тематика дисертаційного дослідження)
 • фотографія (не весільна, не в купальнику, без їжі та інших побутових артефактів; бажано у форматі на документи або в офісі)
 • анотація трьома мовами (укр., рос., англ.) – 3-4 короткі речення; ключові слова – теж трьома мовами, 5-6 позицій. Анотація має лаконічно описувати ваші авторські результати та висновку, а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова – максимально специфічні, намагайтесь уникати загальної термінології (економіка, менеджмент, механізм, процесс – приклади «поганих» ключових слів, за якими потім складно знайти статтю у міжнародних базах)
 • структура тексту статті (згідно вимог ВАКу): постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх публікацій по проблемі; формулювання цілей дослідження; виклад основних результатів та їх обґрунтування; висновки та перспективи подальших досліджень
 •  всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом
 •  всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела
 •  всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела
 •  посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними
 •  посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби
 • посилання на наш журнал «із ввічливості» є також небажаними та не прискорюють процес прийняття статті у друк у жодному разі
 • якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті
 • вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Адама Сміта – то посилання має бути саме на Сміта, а не на автора, який читав Сміта
 • мінімальний розмір статті – 8 тис. знаків з пробілами, максимальний – 34 тис.; найбільш прийнятний розмір статті – 20-24 тис. знаків з пробілами
 • інтервал – 1,5; шрифт – 14 пт. Поля – 2 см з кожного боку. Лише Microsoft Word, бажано doc, а не docx. Шрифт – Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосування засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation тощо). При побудові графіків, будь ласка, майте на увазі, що журнал є чорно-білим
 • у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору
 • таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву
 • всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву
 • список джерел та літератури – не менше 10 позицій, мовами оригіналу (виключення – китайська, японська, корейська та арабська – в такому разі джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках).

Супроводжувальна заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільни письмову згоду на публікацію матеріалу саме в АПЕ.

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету документів та повних авторських даних.

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні висновки та авторську стилістику.

– Позиція редакції може не співпадати з думкою індивідуального автора, висловленою у статті.
– Всі статті розміщуються на платній основі.
– Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) – приблизно 1-2 місяці (в залежності від сезонного навантаження)

Ви також можете уточнити вимоги до статей та чинні умови й тарифи, надіславши запит на електронну адресу editor@eco-science.net

Требования к структуре и оформлению материалов:

 • фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученое звание, ученая степень, должность и место работы (полное название кафедры или др. структурного подразделения, без аббревиатур), рабочий и домашний адрес (с почтовым индексом), электронный адрес (желательно личный, а не кафедральный), рабочий, домашний и мобильный номера телефонов; основные научные интересы (чаще всего – тематика диссертации)
 • фотография (не свадебная, не в купальнике, без еды и стаканов; фото из документов или в офисе)
 • аннотация на трёх языках (русский, украинский, английский; 3–4 лаконичных предложения), ключевые слова на трёх языках (5-6 позиций). Аннотация должна кратко описывать ваши авторские результаты и выводы. Ключевые слова – максимально специфически, не общеэкономические термины и общенаучные термины («экономика», «менеджмент», «методология», «процесс» – это неудачные ключевые слова, по которым, впоследствии, сложно найти статью в базе данных)
 • структурирование текста: постановка проблемы и ее связь с важными научными или практическими заданиями; анализ последних публикаций по проблеме; формулировка целей исследования; изложение основных результатов исследования с их обоснованием; выводы
 •  структурные разделы по тексту должны быть выделены жирным
 •  все статистические данные должны быть подкреплены ссылками в скобках
 •  все цитаты должны заканчиваться ссылками на источники
 •  ссылки на учебники и научно-популярную литературу – крайне нежелательны
 •  ссылки на собственные публикации допускаются только в случае крайней необходимости; пожалуйста, не ссылайтесь на наш журнал «из вежливости». Это не является дополнительным аргументом для принятия статьи в печать
 • если Вы в обзоре литературы или далее по тексту ссылаетесь на учёного – его публикация в обязательном порядке должна присутствовать в списке литературы
 • вторичное цитирование не допускается! Если Вы даёте цитату из Адама Смита – в литературе должна быть ссылка на Смита, а не на Иванова, который читал Смита
 • минимальный объем статьи — 8 тыс. знаков с пробелами, максимальный объём статьи – 34 тыс. знаков, максимально приемлемый размер статьи – 22-28 тыс. знаков с пробелами
 • межстрочный интервал – 1,5. Кегль (размер шрифта) – 14 пт. Параметры страницы (поля): сверху, снизу, справа, слева – по 2 см; файл готовится в текстовом редакторе Microsoft Word (желательно в doc), слова печатаются без переносов, шрифт – Times New Roman, все нетекстовые объекты (рисунки, графики и проч.) создаются с помощью встроенных средств Microsoft Word; формулы – редактора Microsoft Equation (меню Вставка / Объект / Microsoft Equation), диаграммы и графики – Мастера диаграмм (меню Вставка / Рисунок / Диаграмма), структурные схемы – инструментов панели рисования, весь графический материал должен быть минимальным по объему, черно-белого цвета
 • формулы четкие, старайтесь избегать редко используемых, экзотических символов
 • таблицы компактные, с названием и пронумерованные
 • качественные иллюстративные материалы, каждый с названием и пронумерован
 • список источников и литературы – не менее 10 пунктов на языках оригинала (исключения – китайский, японский, корейский и арабский, которые подаются в переводе на английский, с указанием языка оригинала в скобочках)

Сопроводительное заявление от автора (от соавторов, одно на всех): статья является собственной разработкой, ранее нигде не печаталась и не находится на рассмотрении в других журналах, все соавторы дают своё согласие на публикацию материала в АПЭ. Заявление должно быть подписано от руки, и затем отсканировано.

Статья принимается на рассмотрение и прохождение внутренней рецензии только при наличии полного пакета документов и полных авторских данных.
Редакция оставляет за собой право на незначительное редактирование и сокращение, а также литературное исправление статьи (с сохранением главных выводов и авторской стилистики).
Публикации всех статей осуществляются на платной основе.
Средний срок ожидания выхода из печати (от дня подачи до дня публикации номера) – 1-2 месяца (в зависимости от сезонной нагрузки).