23-09-2015, 17:58   Архів за 2015 рік № 9(171)  
  3179       
З М І С Т

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Бойко Л.М.
Теоретичні аспекти економічного регулювання земельних відносин у сільському господарстві 8
Величко О.В.
Сутність економічного потенціалу підприємства 15
Глущенко О.В.
Фінансова система: у пошуках нової парадигми 21
Жабин А.П., Кандрашина Е.А.
Методические основы и инструмент анализа конкурентоспособности бизнеса с учетом ее дуального характера 31
Пальчук О.І.
Роль інтелектуальної власності в реалізації стратегії економічного розвитку в економіці знань 42
Панченко Є.Г., Кір’якова М.Є.
Використання концепції створення спільної цінності в мультинаціональних корпораціях 50
Пархоменко О.В.
Інформація і знання в інноваційній діяльності 57
Янковець Т.М.
Взаємозв’язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економічних систем 66
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Гргуревич Н., Драшкович М., Делібашич М.
Інституційні фактори економічного розвитку: за даними Південно-Східної Європи 74
Рамлі А.
Стратегія для малого та середнього бізнесу в контексті економічної спільноти АСЕАН 2015: на прикладі м. Макассар (Індонезія) 82
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Адамбекова А.А., Аманкелді Н.А.
Вплив державного регулювання на створення умов для забезпечення якості освіти у вищій школі 89
Адашкова Д., Зубро Т.
Стратегічні та економічні аспекти військової ядерної програми 99
Близкий Р.С.
Ресурсосбережение и транспарентность отношений в современном развитии экономики 108
Куничка М., Ранета Л., Греш М.
Украина и ОЭСР: целесообразность государственной поддержки инвестиций 114
Кушнерук А.С.
Моделі, інструменти та стратегії корпоративного зростання в економіці України 122
Новак І.М.
Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери 132
Петруха Н.Н., Петруха С.В.
Оцінювання ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на основі державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України 141
Сагайдак-Никитюк Р.В., Демченко Н.В., Козирєва О.В.
Організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних кластерів 149
Толисбаєв Б.С., Кірдасінова К.О., Сабірова Р.К.
Індустріально-інноваційна політика в Казахстані: сучасний стан і перспективи розвитку 155
Транченко Л.В.
Туризм як пріоритетний напрям розвитку сільської економіки 162
Якименко Н.В.
Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків 169
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бєлялов Т.Е.
Взаємозв’язок бюджетування та фінансового планування на підприємствах легкої промисловості 177
Бжозовска А., Дацко М., Калініченко А.
Джерела та чинники інноваційності підприємств 182
Данчук В.Д., Козак Л.С., Данчук М.В.
Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємства з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків 189
Лень В.С., Перетятько Ю.М.
Методи нарахування амортизації та відтворення основних засобів 199
Макарюк О.В., Мельник Л.Г., Москаленко Б.А.
Інвестиційний потенціал підприємств оборонно-промислового комплексу України 206
Мрихіна О.Б., Стояновський А.Р., Міркунова Т.І.
Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій 215
Нобані Х., Ейллілі Н.У.Д.
Вплив кредитної політики на показники роботи будівельних компаній Саудівської Аравії 226
Олексів І.Б., Лісович Т.Ю., Шуляр Р.В.
Формування спроможності до здійснення організаційних змін в системі управління підприємством 235
Стадник В.В., Замазій О.В.
Інноваційні чинники в системі ціннісно-орієнтованого управління промисловим підприємством 242
Темченко О.А.
Оцінювання ефективності застосування відкритої гірничої технології з позиції енергоємності 250
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Железнякова І.Л.
Економічні ефекти відновлення існуючих об'єктів міського житлового фонду 258
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Височина А.В., Самусевич Я.В., Тихенко В.С.
Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону 263
Еркінбаєва Л.К., Калимбєкова Ж.К.
Економічні і правові проблеми державного регулювання виробництва і використання альтернативних джерел енергії в Казахстані 270
Князь С.В.
Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними 280
Москаленко А.М., Волкогон В.В.
Економічне обґрунтування екологічно безпечної стратегії застосування мінеральних добрив 286
Хадрабова А., Білопільська О.О., Шауер П.
Управління твердими побутовими відходами: порівняння України і Чехії після 1990 року 294
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Батаєв О.В.
Перспективи розвитку пенсійної системи Росії на основі актуарних розрахунків 304
Згалат-Лозинська Л.О.
Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг 313
Кусаинова А.Ж.
Человеческий капитал: особенности проявления и отражение качества жизни 324
Мартиненко М.В.
Роль системи організаційних знань у розвитку компетентністно-орієнтованого навчання працівників промисловості 333
Харакальова Д., Харакальова Л.
Працевлаштування викладачів університетів у Словаччині 344
Черненок К.П.
Оцінювання ефективності фінансування національної пенсійної системи 352
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бачо Р.Й.
Функціонування Моторного (транспортного) страхового бюро України на національному ринку небанківських фінансових послуг 358
Кужелєв М.О., Сокирко О.С.
Розвиток ринку страхових послуг: зарубіжний досвід та українські реалії 365
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Рєзнікова В.В., Орлова О.С.
Облікова політика суб’єкта господарювання за законодавством України 372
Серікбаєва А.М.
Результативність фінансового управління в комерційних банках Казахстану 382
Фоміна О.В.
Принципи управлінського обліку 392
Хромей В.В.
Внутрішньогосподарський контроль витрат виробничої діяльності 398
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Андрейшина Н.Б.
Дослідження стійкості моделі рівноваги попиту та пропозиції методом D-розбиттів 404
Барна М.Ю.
Підходи до вибору домінант підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі України 410
Братюк В.П.
Сутність кібер-злочинів та страховий захист від кібер-ризиків в Україні 421
Головань О.О., Олійник О.М., Шишкін В.О.
Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням асимптотичних методів 428
Керімкулов С., Телеуова С., Тажбєнова Г.
Вимір хаотичних і циклічних коливань вантажного індексу Касс: «Витрати» 434
Яценко А.А.
Особливості інформаційного забезпечення державного фінансового контролю у сфері охорони здоров’я 446

Відомості про авторів 452
Ви можете придбати pdf-файли окремих статей, звернувшись до редакції:
lena@nam.kiev.ua
[left]Завантажити аннотацію:annotatsia-2015-09_171.zip [91.43 Kb] (завантажень: 206)

 (голосів: 0)

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми радимо вам увійти на сайт зі свого акаунту або зареєструватися.

Rambler's Top100
Головна » Архів за 2015 рік » № 9(171) 
Засновник і видавець: ВНЗ «Національна академія управління»
Україна, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26
Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1824 від 2.06.2004
Сайт eco-science.net журналу Актуальні проблеми економіки.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки з дозволу власників сайту. Усі права захищено.
worldoftv.org

Developed by Alexander Gulevatyii